Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2014 Elektronovela zákona o odpadech přináší nové úkoly

Elektronovela zákona o odpadech přináší nové úkoly

§

Elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit 1. října 2014. Přesněji řečeno, jde o zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Některá jeho ustanovení nabývají účinnosti ihned, jiná během příštího roku. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.

Novela vychází ze směrnice 2012/19/EU, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce dosáhly stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %.

Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro léta 2015–2024 meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %.

Povinnosti splněné v předstihu

Směrnice 2012/19/EU, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních , ze které elektronovela vychází, vstoupila v platnost už 15. února letošního roku, v té době jí však byla přizpůsobena legislativa pouze ve Velké Británii, Nizozemsku a Bulharsku. Zbývající země EU měly v přijímání příslušných zákonů podobný skluz jako ČR. Každodenní praxe měla často naopak předstih.

V novele je s platností od 1. října 2014 uzákoněna také například povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.

Už před letošním 15. únorem se ale ve více než 2000 prodejnách od nejmenších po největší zabydlely speciální sběrné nádoby . První z nich umístil ELEKTROWIN do některých prodejen dokonce už v roce 2008.

Síť míst zpětného odběru musí být v takovém rozsahu, aby vždy bylo zřízeno jedno místo v každé obci nebo městské části s počtem obyvatel nad 2000 obyvatel. Ministerstvo životního prostředí ČR připravuje on-line seznam míst zpětného odběru, a to s platností od 1. června 2015.

Při přepravě přes hranice ČR pak musí každý držitel prokázat, že elektrozařízení, jež převáží, není odpadem. Prokazuje to kopií daňového dokladu nebo kopií smlouvy o převodu vlastnictví s uvedením, že elektrozařízení jsou určena k přímému opětovnému použití a jsou plně funkční, dokumentací o funkčnosti ke každému jednomu kusu (ne starší než tři měsíce) a dále prohlášením držitele, že se nejedná o odpad. Výjimky a další informace důležité pro výrobce/dovozce elektrozařízení uvádíme v doplňkovém článku pro výrobce.

Vymezený okruh přebírajících

Jako podpora opatření týkajících se realizace sběru elektrospotřebičů je již v novele zakotveno opatření definující možný okruh přebírajících.

Dosud byly vymezeny povinnosti držitele, který mohl předávat elektrozařízení pouze do míst zpětného odběru určených výrobcem nebo ke zpracovateli (myšleno osobu oprávněnou ke zpracování elektroodpadů, kód nakládání N18 na základě souhlasu příslušného krajského úřadu), a to pod pokutou 20 000 Kč, pokud tak neučiní.

K dosavadnímu znění přibyla povinnost přebírajících. Nově smí přebírat elektrozařízení nebo elektroodpady jen místo zpětného odběru stanovené výrobcem, dále prodejce nebo osoba oprávněná ke zpracování (ne ke sběru) elektroodpadů. Nikdo jiný nesmí elektrozařízení a elektroodpady přebírat – tedy ani výkupny, sběrny či jiná sběrná místa, byť jsou zřízena obcí pro shromažďování odpadů od občanů, pokud nejsou určena výrobcem/kolektivním systémem. Z míst zpětného odběru jsou elektrozařízení prostřednictvím výrobců/kolektivních systémů předávána oprávněným osobám zpracovávajícím elektroodpady v souladu s platnou legislativou.

S ohledem na možná omezení přebírání nekompletních spotřebičů ohrožujících zdraví a bezpečnost lidí nebo životní prostředí podpořil zákonodárce otázku nekompletnosti zákazem demontáže před předáním zpracovateli. Novela stanoví, že „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění“. Omezení platí pro všechny jeho držitele včetně konečných uživatelů. Více informací v doplňkovém článku Změny pro obce.

Změny pro kolektivní systémy

Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.

S platností od 1. června příštího roku má vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru.

Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících deseti se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. srpnu 2018.