Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Prodejci, servisy Zákonné povinnosti

Zákonné povinnosti

 1. Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění). 
 2. Uvádí-li výrobce, ve smyslu ustanovení § 37n, odst. 4) nebo §37o, odst. 2, náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti.
  • Ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění je prodávající při označení zboží cenou v rámci jeho nabídky a prodeji spotřebiteli povinen uvést  konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. Pokud tedy prodávající nezahrne do nabídkové ceny, kterou bylo zboží na prodejně označeno, recyklační poplatky a tyto uvede odděleně tak, že tyto se při koupi zboží k uvedené nabídkové ceně přičítají, porušil prodávající ve vztahu k spotřebiteli svou zákonnou informační povinnost.  Informace o ceně totiž mimo jiné nesmí vzbuzovat u spotřebitele zdání, že cena zboží je nižší, než jaká ve skutečnosti je.  Pokud jde o vztah výše citovaných ustanovení k ustanovení § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pak jsme toho názoru, že tyto nejsou ve vzájemné kolizi. V případě, že konečný prodejce je dle ustanovení § 37n odst. 3 zákona o odpadech povinen při prodeji uvádět náklady na zpětný odběr odděleně, pak lze dostát všem předmětným zákonným povinnostem tak, že prodejce u konečné nabídkové ceny zboží uvede, že tato cena zahrnuje příslušný recyklační příspěvek na zpětný odběr.
 3. Výrobce musí prostřednictvím posledního prodejce informovat spotřebitele o:
  • způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků,
  • požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru,
  • jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu,
  • možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví,
  • významu grafického symbolu podle § 37k odst. 2 pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpad.
 4. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Poslední prodejce je při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru.
 5. Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí, aby konečný uživatel měl možnost:
  • při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití,
  • odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.
 6. Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel (konečný uživatel - občan, spotřebitel) jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l, prodejci nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. V případě v našem systému zaregistrovaných prodejců, musí být spotřebiče, na které se registrace vztahuje, předány výhradně naší společnosti nebo na místo zpětného odběru. Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad dále předáváme pouze zpracovateli podle § 37l. Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci nejsou oprávněni elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.
 7. Informace o způsobu zajištění zpětného odběru, kterou předává konečnému uživateli, musí minimálně obsahovat:
  • název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru,
  • druhy zpětně odebíraných výrobků,
  • provozní dobu zpětného odběru,
  • upozornění na bezplatnost zpětného odběru.
 8. V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých elektrozařízení zřetelně označeno nápisem „Místo zpětného odběru použitých výrobků“, přičemž slova „použitých výrobků“ mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele.