Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Změny pro výrobce

Skupiny elektrozařízení

Novela zákona přebírá ze směrnice Evropského parlamentu plán pro změnu stávajících deseti skupin elektrozařízení, jejichž platnost skončí k 14. srpnu 2018. Od 15. srpna 2018 se počet skupin snižuje na šest, a to:

– chlazení

– TV a monitory

– světlené zdroje 

– velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr nad 50 cm)

– malá zařízení vyjma IT a telekomunikací (jakýkoli vnější rozměr do 50 cm)

– malá zařízení IT a telekomunikací (jakýkoli vnější rozměr do 50 cm)

Pověřený zástupce

Nově byl zaveden pojem tzv. pověřeného zástupce, který odpovídá za plnění povinností zahraničního výrobce nebo osoby usazené v jiném členském státě EU, určeného na základě písemného pověření. Pověřeným zástupcem může být pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, jež je usazená v České republice. Odpovědnost výrobce za plnění povinností nezaniká, pokud pověřený zástupce tyto povinnosti neplní.

Zápis do Seznamu výrobců a změny v něm

K zápisu do Seznamu výrobců prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN je nyní potřebné vyplnit Registrační formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení, formulář pro jednotný nebo rozdílný způsob značení elektrozařízení, seznam a popis elektrozařízení a podepsat Smlouvu o kolektivním plnění. Dokumenty nemusejí být úředně ověřeny. Výrobce je poté prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN elektronicky zaregistrován, přes webové rozhraní: http://isoh.mzp.cz/WebElektro/, na MŽP, které má třicet dní na vydání rozhodnutí. Výrobce nebo pověřený zástupce musejí návrh na zápis do Seznamu výrobců podat do šedesáti dní od vzniku povinnosti.

Zápis výrobce do Seznamu výrobců nově obsahuje „použitý způsob prodeje elektrozařízení“, který je zapotřebí u již zaregistrovaných výrobců doplnit do čtyř měsíců od účinnosti zákona (od 1. října 2014). ELEKTROWIN zajistil tuto povinnost formulářem prostřednictvím informačního systému RECOS®.

Od počátku října 2014 již není nutné hlásit změnu jména, popřípadě příjmení, nebo obchodní firmy, adresy místa trvalého pobytu, adresy sídla či právní formy. Nahlásit je potřebné pouze změnu IČ, DIČ, nové značky či výmaz značek elektrozařízení ze Seznamu výrobců, vedeném MŽP.

Výjimky z podmínek přeshraniční přepravy

Prokazování, že elektrozařízení převážené přes hranice ČR není odpadem (viz článek Elektronovela a její dopady ), se nevztahuje na následující případy:

– vracení vadných výrobků výrobci v rámci záruky

– zaslání použitých profivýrobků na renovaci nebo opravu zpět výrobci

– zaslání vadných zdravotnických profivýrobků zpět výrobci k analýze příčin závad

– EEZ k soukromému nebo osobnímu použití/dar (prohlášení držitele)

Zpět na článek Elektronovela a její dopady