Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2022 Odměny sběrným místům

Odměny sběrným místům

Provozovatelům míst zpětného odběru přináší nový zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností nové povinnosti. Předně nakládají s odpadním elektrozařízením, které je v našem vlastnictví a s ohledem na to mají povinnost jej odevzdat pouze našemu smluvnímu dopravci. Mají povinnost nakládat s odpadním elektrozařízením tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a úniku případných nebezpečných látek do životního prostředí, zejména k úniku do půdy a vody. Shromažďovat odpadní elektrozařízení je tak nutné na zpevněné ploše, vhodné je pod přístřeškem, nebo s ohledem na další povinnost zabezpečit odpadní elektrozařízení před jejich znehodnocením, nejvhodněji v uzamykatelném skladu. Shromážděná odpadní elektrozařízení nesmí být předmětem úpravy, využití, nebo odstranění. Veřejná sběrná místa jsou také povinna taková místa viditelně a čitelně označit, a to na naše náklady. Dále je provozovatelům sběrných míst uložena povinnost vydat potvrzení o předání odpadních elektrozařízení, pokud o to konečný uživatel požádá.

Ke shromažďovaným odpadním elektrozařízením nevede provozovatel místa zpětného odběru žádnou průběžnou evidenci, ani množství nezahrnuje do ročního hlášení. Administrativním úkonem tak je zadání objednávky do informačního systému, kontrola a potvrzení údajů vyplněných dopravcem do svozového listu a archivace svozových listů po dobu 7 let.

S naplněním povinností jsou spojené náklady, které provozovateli sběrných míst hradíme. Za předaná odpadní elektrozařízení vyplácíme provozovatelům míst zpětného odběru odměny. Částečně poskytujeme podporu materiální – vybavení informačními cedulemi, potvrzení o předání odpadních elektrozařízení ke zpětnému odběru, shromažďovací prostředky na odpadní elektrozařízení – klecové kontejnery, velkoobjemové kontejnery, bagy, boxy, krabice apod. Na zabezpečení, vybavení a zkvalitnění sběrných míst poskytujeme finanční prostředky z každoročně vyhlašovaného Motivačního programu. Za dobu jeho realizace jsme podpořili ve 1215 obcích pořízení zabezpečení, shromažďovacích uzamykatelných prostředků a zpevnění plochy celkovou částkou přes 35 mil. Kč.

Pro spolupráci s obcemi máme stanovenou základní smluvní odměnu za všechna předaná elektrozařízení a roční bonusovou za velké a malé spotřebiče podle výtěžnosti na obyvatele. Je zřejmé, že se svojí činností dostáváme do konkurenční nabídky výkupen železa, nebo výší odměny jiných kolektivních systémů. Máme proto zavedenou ještě jednu čtvrtletní odměnu, kterou jsme přímo navázali na vývoj cen materiálů, ze kterých jsou odpadní elektrozařízení složena, a zavedli jsme mechanismus, který nám umožňuje výnosy zpracovatelů do odměn za sběr promítnout. Část materiálů má kladnou hodnotu, část zápornou, a samozřejmě existují náklady zpracovatele, které musí vynaložit k získání těchto materiálů. Za poslední dva roky vzrostly náklady na skládkování, na energetické využití, na dopravu a mzdové náklady, na druhé straně jsou v současnosti vysoké i ceny železných a neželezných kovů. V letošním a loňském roce jsme tak mohli dvakrát zvýšit odměny obcím, jednou prodejcům.

V případě obcí jsme zavedli čtvrtletní pásmové odměny podle výtěžnosti na obyvatele, abychom motivovali ke zvýšení předávání odpadních elektrozařízení našemu systému. Záleží tedy zejména na přístupu provozovatelů míst zpětného odběru, jestli dokáží motivovat občany, aby odevzdávali své elektrospotřebiče na místa zpětného odběru, protože na odevzdaném množství závisí i výše čtvrtletní odměny.

Další odměnou jsou odměny pro obce, které shromažďují spotřebiče do wintejnerů, a to podle jejich naplněnosti. Objem 40 m3 je u obou kontejnerů vhodné využít ať již z důvodů přepravních nákladů, tak dopadů na životní prostředí zbytečnými emisemi při přepravě. Limitem je u otevřených kontejnerů na chladničky jejich výška. Ani lednice naskládané na sebe nesmí přesahovat přes okraj kontejneru více než 5 cm. Správné skládání spotřebičů do wintejneru je takovým „tetrisem“, a kdo ho umí lépe hrát, obdrží vyšší odměnu.

Prodejci jsou povinni dodržovat stejné podmínky jako každý jiný provozovatel místa zpětného odběru. Na rozdíl od nich jsou však povinni od občanů přijímat spotřebiče kus za kus a navíc poskytovat svým zákazníkům informace o nakládání s odpadními elektrozařízeními. Máme zájem na ulehčení plnění povinností prodejců, a to s ohledem na množství odpadních elektrozařízení, které od nich můžeme získat. Proto je při plnění jejich povinností podporujeme nejen při informovanosti – tedy poskytnutím materiálů obsahujících povinné informace, ale také sběrných prostředků – zejména bagů pro shromažďování malých spotřebičů. A samozřejmě finanční odměnou, kterou jsme z důvodů popsaných výše také mohli v letošním roce zvýšit. Jednak jako motivaci, a také jako podporu pro splnění zákonných požadavků na provozování místa zpětného odběru, byť není veřejným místem.

ODMĚNY MĚST A OBCÍ

ODMĚNY PRODEJCŮ

Zpět na Newsletter 2022