Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Důležité informace

Zpětný odběr ve spolupráci s obcemi

Základní síť míst zpětného odběru je vytvářena ve spolupráci s obcemi. Pro obec je podstatné umožnit svým občanům odevzdávat legálně odpadní elektrozařízení a výrobci tak prostřednictvím provozovatele kolektivního systému vytváření co nejhustší sítě sběrných míst tak, aby v nich zachytili pokud možno veškeré odpadní elektrospotřebiče.

Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na sběrných místech obcí provozovaných v rámci jejich komunálního systému odpadového hospodářství. Při vytváření sítě sběrných míst pro EEZ vycházíme z toho, že místa musí být dostupná a musí vytvářet takové podmínky pro spotřebitele, aby EEZ nekončily v komunálním odpadu nebo na černých skládkách.

Za místo zpětného odběru je považován i mobilní svoz nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů, v rámci kterého je, v případě uzavření písemné smlouvy mezi ELEKTROWIN a.s. a obcí, možné provádět i zpětný odběr elektrospotřebičů. V takovém případě je nutností i registrace svozové firmy, která mobilní svoz provádí.

Systémové řešení

K naplnění povinnosti výrobců v oblasti zpětného odběru je vytvořena síť míst zpětného odběru, jejímž základem jsou sběrné dvory nebo sběrná místa provozované v rámci komunálního systému odpadového hospodářství obcí na základě uzavřené smlouvy.

Jsou zapojeny i obce bez sběrných míst, které řeší problém s velkoobjemovými a nebezpečnými odpady pomocí uzavření smlouvy na předávání elektrozařízení v rámci mobilních svozů, nebo v rámci spolupráce se Sdružením dobrovolných hasičů působících v dané obci, kteří se zapojí se do projektu Recyklujte s hasiči.

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob (dále jen spotřebitelé). Koneční uživatelé mají právo po obsluze sběrného místa požadovat potvrzení o předání elektrozařízení ke zpětnému odběru (zákon č. 542/2021 Sb. o výrobcích s ukončenou životností v platném znění, § 17, odst. 2, písm. f), o zaslání příslušných formulářů může obec/provozovatel sběrného místa požádat, objednat na e-shopu, nebo použít připravený formulář zde, který lze vyplnit elektronicky a vytisknout.

Místa zpětného odběru nevedou o zpětně odebraných odpadních elektrozařízeních evidenci ve své odpadové evidenci, i když jsou tato elektrozařízení odpadem. Evidenci o těchto odpadních elektrozařízeních vede kolektivní systém, který se stává jejich vlastníkem okamžikem předání konečným uživatelem na místo zpětného odběru.

 

Pro objednávání odvozu a získání přístupu k informacím o provedených svozech, fakturovaných částkách apod., obdrží každá smluvní obec vstupní přístupové kódy do informačního systému RECOS®.

V případě dotazů využijte kontaktní formulář nebo kontaktujte paní Táňu Modlovou:

E-mail: tana.modlova@elektrowin.cz

tel.: 241 091 843